MINOX Siebtechnik GmbH
Interpark
76877 Offenbach an der Queich
Deutschland
Telefon: +49 6348 / 98 28-0
Fax: +49 6348 / 40 86

Genel satış, teslim- ve ödeme koşulları

Yazılı bir şekilde başka anlaşmalar tasdiklenmediyse, aşağıdaki koşullar geçerlidir.

I. Sunulan ürünler

Bilhassa geçerliliği işaretlenmeyen ürünlere bağlı olan belgeler ve resimler, çizimler, ağırlık- ve ölçütler sadece yaklaşık değerlerdir. Fiyat bildirimlerinde, çizimlerde ve diğer belgelerde teslimatı yapan, manevi- ve tescil haklarını saklı tutar; üçüncü kişilere ulaşılabilir bir hale getirilemez. Teslimatı yapan, sıparişde bulunana, gizli diye bildirilen planları sadece onun tasdiği ile üçüncü kişilere ulaştırabilir.
Elek- ve kurutma denemeleri: Sıpariş veren, teslimatı yapana gerektiği durumlarda, işlemden geçirilecek malzemenin numunelerini deneme amaçlı bedava ulaştırmaya mecburdur. Bu malzeme ve ondan çıkarılan sonuçlar teslimatın temelidir.

II. Sıparişin kapsamı

Sıparişin kapsamını kararlaştırmak için, zaman ve tarih ile sınırlı olan bir ürün için zamanında verilen bir sıpariş tasdiği bulunmuyorsa, teslimatı yapanın yazılı bir sıpariş tasdiknamesi gereklidir. Ek görüşmeler ve değişiklikler ancak teslimatı yapanın yazılı tasdik belgesi ile geçerlidir.

III. Fiyatlar ve ödeme

Fiyatlar, özel görüşmeler olmadan imalathaneden itibaren sadece paketleme ve nakliye için yüklemeyi kapsar. Fiyatların üstüne yasal kuralların uyardığı değerde katma değer vergisi eklenir. Hammaddelerin, aylık maaşların, nakliyenin ve ona benzer fiyatların artması halinde teslimat yapan taraf uygun şekilde fiyatı arttırma hakkına sahiptir. Kambiyo, çek ve ona benzer değer taşıyan evraklar ve alacağın temliği ve diğer güvenceler teslimatı veren tarafından sadece zamanında ve tamamen karşılama halinde (ödeme olarak) kabul edilir. Değer karşılaması ve çek hususlarının ticari fiile katılması halinde, teslimatı yapan taraf vaktinde beyanat ve müdahale şartlarından sorumlu tutulamaz. Alacağın temliği konularından teslimatı yapan taraf devir edilen alacak haklarını itiraz yoluyla takip etmek zorunda değildir. Sadece doğrudan teslimatı yapan tarafa yapılan ödemeler borçtan kurtarır. Başka hakları geçerli kılmak için yapılan aşırı ödemelerde, geçikmiş olma koşulu aranmadan, açık kalan ticari borçlara ilgili banka faiz ve tahsisatlarının değerinde geçikme faizleri uygulanacaktır. Taksitli ödeme için yapılan anlaşmalarda bir taksit tamamen veya kısman zamanında ödenmezse, kalan tüm meblağ topyekün hemen istenebilir. Üzerinde anlaşılan ödeme şeklini dikkate almadan, teslimatyapan taraf istediği şekilde tüm kalan borcun hemen ödenmesini talep edebilir, veya teslimatı kalan tüm meblağın ödenmesine kadar elinde tutabilir veya - yapılan sözleşmenin sonrasında sıparişi yapanın maddi durumundan dolayı talep edilen miktarın tehlikede olabileceği anlaşılırsa, bu tehlikenin sözleşmeden önce veya sonra meydana geldiğini dikkate almadan sözleşmeyi feshedeblir. Sıparişi verenin önceden kabul ettiği halde, yapılan bir değişimi şikayet etmesi böyle bir tehlike olarak kabul edilir. Ödemelerin yapılmaması veya sıparişi verenin talep ettiği ve teslimat yapan tarafın reddetiği talepler yerine hesaplanması kabul edilmez.

IV. Teslimat süresi, gecikme

 1. Teslimat süresi, tarafların yaptığı sözleşme ile sabitlenir. Teslimatı yapan tarafından bunun yerine getirilmesi, taraflar arasında tüm ticari ve teknik soruların çözülmüş olmasına bağlıdır ve sıparişi verenin yukarıda geçen tüm sorumluluklarını yerine getirmesine, örneğin gerekli resmi belgelerin alınması veya onayların alınması veya ön ödemenin yapılması gibi koşullara bağlıdır. Bunlar yerine getirilmediyse, teslimat süresi gereğince uzatılır. Teslimat yapan tarafın teslimat süresinden sorumlu olduğu durumlarda bu geçerli değildir.
 2. Teslimat müddetinin sonuçlandırılması doğru ve zamanında yapılacak şahsi teslimata bağlıdır.
 3. Teslim edilecek cisim, teslimatı yapan tarafın işyerinden ayrılması veya teslim edilmeye hazır olduğu durumlarda, teslim süresi yerine getirilmiş sayılacaktır. Teslimiyet onayının gerektiği durumlarda, haklı yere ret durumları haricinde, kabul tarihi geçerlidir, veya kabul etmeye hazır olma işareti.
 4. Teslim edilecek ürünün nakliyesi veya kabulu, sıpariş veren tarafın öne sürdüğü koşullardan dolayı gecikirse, nakliye veya kabul etmeye hazır olduğu beyanından itibaren bir ay sonra, gecikmeden dolayı oluşan masrafların faturası yazılacaktır.
 5. Teslimatın yerine getirlememesi tabii afetlerden dolayı, grev veya teslimat yapan tarafın öne geçemiyecek başka koşullardan dolayı oluşmuş ise, teslim süresi gereğince uzatılır. Teslimat yapan taraf, sıpariş verene böyle koşulların başlangıcını ve sonunu en kısa zamanda bildirecektir.
 6. Sıpariş veren taraf, teslimat veren tarafın risk transferi öncesinde talebi topyekün yerine getiremiyeceği bir durumda müddet vermeden sözleşmeden geri çekilebilir. Sıpariş veren taraf, teslimatın bir kısmının sıpariş üzeri imkansızlaşması veya kısmi bir teslimat halinde, geçerli ret koşulları güdmesi halinde sözleşmeden geri çekilebilir: Bu sözkonusu değilse, sıpariş veren taraf, kısmi teslimatta yapılan sözleşme uyarınca oluşan zararı ödemek zorundadır. Ayriyeten VIII.2. kısmı geçerlidir. Kabul etmenin gecikmesiyle ortaya çıkan imkansızlıklar durumunda veya sıpariş veren taraf bu durumdan yegane veya çoğunlukla sorumluysa, karşılığını ödemekle yükümlü kalır.

V. Risk transferi ve kabul

 1. Teslim edilecek maddenin işletmeden ayrılmasıyla beraber risk, sıparişi verene geçer. Bu, kısmi teslimatların olduğu durumlar için de geçerlidir ve teslimat yapanın, örneğin nakliye ücretlerini ve teslimatı ve listelemeyi üstlenmesi durumları için de geçerlidir. Teslimatın kabulu sözkonusu ise, bu husus risk transferi için bağlayıcıdır. Bu kabul tarihinde beklemeden, destek olarak teslimat yapan tarafın kabule hazır olması haberinden sonra gerçekleşmelidir. Sıparişi veren, kabulu ciddi bir eksik olmadan reddedemez.
 2. Nakliye, teslimat yapan tarafın sorumlu olamıyacağı hususlardan dolayı gecikirse veya tamamen gerçekleşmezse, risk transferi sıpariş verene, nakliye veya kabule hazır olduğu tarihten itibaren gerçekleşir. Teslimat yapan taraf, sıparişi verenin talep ettiği sigortayı onun yükümlülüğü üzerine açmaktan sorumludur.
 3. Sıpariş verene uygun olabilecek kısmi teslimatlar geçerlidir.

VI. Mülkiyeti elde tutma

 1. Teslim sözleşmesindeki ödemelerin hepsi gerçekleşene kadar, teslimat yapan taraf teslim edilen malı mülkiyetinde tutar.
 2. Sıparişi veren, malın sigortalandığını resmen ıspatlayamazsa, teslimatı veren taraf teslim edilen malı sıpariş edenin hesabına hırsızlık, kırılma, ateş, su ve diğer hasarlara karşı sigortalamaya yetkilidir.
 3. Sıpariş veren, teslim malını hacize bırakamaz ve ipoteğe mülkü devir edemez. Haciz ve el koyulması halinde veya diğer üçüncü kişilerin mal hakkı talebi üzerine teslimat veren tarafı hemen bilgilendirmek zorundadır.
 4. Sıpariş verenin sözleşmeye aykırı davranışı halinde, özellikle ödememesi halinde, teslimat yapan tarafın ikazdan sonra malı geri almaya yetkilidir ve sıparişi veren geri vermeye mecburdur. Mülkiyeti elde tutma hakkının aranması ve teslim edilen malın teslim eden tarafından hacizi, sözleşmeden geri çekilme anlamına gelmez.
 5. Teslimat verenin ürünleri sıpariş veren tarafından başka cisimlerle bir bütün cisim haline getirilirse, sıpariş veren taraf, teslim eden tarafa hakkı oranında alman federal kanununun §947 madde 1 uyarınca iştirak mülkiyeti aktarmaktadır ve bu cisimi onun için ücretsiz muhafaza halinde tutmaktadır.
 6. Ürünlerin elden çıkarılması halinde, sıpariş veren bu ticari çıkarma hadisesinden ortaya çıkan hak taleplerini, teslimat yapan tarafa, teslim edilen cismin değeri meblağında tüm ek haklarıyla beraber aktarır.
 7. İflas halinde teslimat yapan taraf hemen sözleşmeden geri çekilip, teslim malının hemen geri verilmesini talep edebilir.

VII. Ayıplara karşı garanti

Teslimatın cisim ve hukuki ayıplarına karşı teslimatı yapan taraf diğer taleplerin haricinde - kısım VII'yi saklı tutarak aşağıda takip eden şekilde garanti tanımaktadır: Cisim ayıpları
 1. Risk deviri öncesinde gerçekleşen bir hadiseden dolayı oluşan ayıplarda, teslimatı yapan tarafın seçtiği şekilde cisimin tüm ilgili parçaları değiştirilir veya yeniden teslim edilir. Böyle ayıplar teslimatı yapana gecikmeden yazılı şekilde bildirilir. Değiştirilen parçalar teslimatı yapanın mülküne geçer.
 2. Teslimatı yapanın kanaatinde gerekli olan tüm tamiratlar ve yedek parça teslimiyeti için, sıpariş veren taraf teslimatı yapan ile bağlantıya geçerek gerekli zaman ve fırsat tanır; aksi taktirde teslimatı yapan, sorumluluktan ve ondan dolayı gerçekleşen sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Sadece acil durumlarda, teslimatı yapanı anında bilgilendirme oşuluyla, işletmenin güvenliği sözkonusu ise veya, orantısız derecede oluşacak zararlardan korunmak için, sıpariş veren taraf kendisi veya üçüncü kişiler yardımıyla ayıbıgiderebilir ve teslimatı yapan taraftan gerekli ödemelerin karşılanmasını talep edebilir.
 3. Şikayetin geçerli olduğu anlaşılırsa, tamirat veya yedek parça teslimi ile oluşan masrafları, yedek parçanın değerini, nakliyat ücretiyle beraber ve takıp- sökme ücreteriyle beraber, fiile bağlı olarak ucuz bir şekilde yapılabilirse, montaj ve yardım personelinin ayrıdığı masraflarını teslimatı yapan taşır.
 4. Sıparişi veren taraf, teslimatı yapan tarafın, yasal isitisnaları göz önünde bulundurarak, kendisine tanınan uygun düzeltme veya yedek parça takviyesi müddetlerini geciktirirse hukuki yasalar çerçevesinde sözleşmeden geri çekilebilir. Sadece hafif bir ayıp sözkonusu ise, sıpariş verene sadece sözleşmede anlaşılan ücreti eksiltme hakkı tanınmıştır. Sözleşme ücretini düşürme hakkı bunun haricinde mümkün değildir.
 5. Bilhassa aşağıda terif edilen durumlarda garanti hakkı tanınmaz:
  Teslimatı yapanın sorumlu olmadığı uygunsuz veya amaç dışı kullanım, yanlış veya eksik montaj, veya sıpariş veren veya üçüncü kişiler tarafından çalıştırma, doğal yıpranma, kusurlu veya amaç dışı kullanım, uygunsuz bakım, uygunsuz maddelerle çalıştırılması, yanlış çevre tamiratları, uygunsuz zemin, kimyasal, elektrokimyasal veya elektrikli ektileme.
 6. Sıparişi veren veya üçüncü bir kişi yanlış tamiratlarda bulunursa, bundan doğan sonuçlarda teslimatı yapanın sorumluluğu olmaz. Aynısı teslim edilen cisim üzerinde teslimatı yapan tarafında müsaade verilmemiş değişiklikler için de geçerlidir. Hukuki ayıplar
 7. Teslim edilen cisimin kullanımı ülke içerisinde ticari koruma kanunları veya tescil haklarına aykırı geliyorsa, teslimatı yapan taraf kendi hesabında, sıparişi veren tarafa genel olarak kullanımın sürekliliğini sağlayan hakları sağlayacaktır veya teslim edilen cihazı, sıparişi veren tarafın kabul edebileceği bir şekilde değiştirip, korma kanunlarına uygun bir hale getirecektir. Bu, ticari hesaplılık içerisinde koşullarla yerine getirilemeyecekse, suparişi veren taraf sözleşmeden geri çekilebilir. Aşağıda sayılan önkoşullarlar teslimatı yapan tarafa da sözleşmeden geri çekilme hakkı tanınmaktadır. Onun ötesinde tesilmatı yapan taraf, sıparişi veren tarafı, itirazsız veya kanunen geçerli olan telif hakkı sahiplerinin taleplerinden muaf tutacaktır.
 8. Kısım VI.7'de teslimatı yapan tarafın sorumluluklarından kısım VII.2 hariç tutulmaktadır ve koruma veya telif hakları ihlali ile sonlanır. Bunlar sadedece aşağıda sıralanan durumlarda geçerlidir
  • sıpariş eden, teslim eden tarafı beklemeden, geçerli koruma veya telif hakları ihlalleri hakkında bilgilendirirse,
  • sıpariş eden, teslim eden tarafı uygun kapsamda geçerli kılınan hakların davasında desteklerse ve teslim eden tarafa kısım VI. 7'de bahsi geçen modifiye çalışmalarını yapma imkanı verirse,
  • teslim eden taraf tüm hukuki savunma aktiviteleri ve mahkeme dışı anlaşmaların hepsinden bilgilendirilirse,
  • hukuki eksiklik, sıpariş eden tarafın yetkisi üzerine oluşmadıysa,
  • kanun ihlali, sıpariş eden tarafın teslim edilen cihazı kendiliğinden değiştirmesinden dolayı veya sözleşmeye aykırı bir şekilde kullanmasından dolayı oluşmadıysa.

VIII. Mesuliyet

 1. Teslim edilen cisim, teslim eden tarafın suçundan dolayı, sözleşmeden doğan tenbih ve danışmanlığı yerine getirmemiş veya yanlış yapmış ise veya sözleşmeden doğan ek sorumlulukları ihlal etmiş ise - özellikle teslim edilen cihazın kullanım tarifi veya bakımı sıpariş eden tarafca sözleşildiği gibi yerine getirilemiyorsa, sıpariş eden taraf için başka hakların oluşmaması kayıdıyla kısım VI ve VII. 2'de tarif edilen kurallar geçerlidir.
 2. Teslim edilen malın kendisi üzerinde oluşmayan zararlarda teslim eden tarag hangi hukuki kurallardan dolayı olursa olsun, sadece aşağıdaki durumlarda sorumlu tutulur
  • kasıt halinde,
  • işletme sahibinin, kurumsal organların veya yönetici çaışanların ağır ihmalciğinden dolayı,
  • suçlu bir şekilde cana, vücuda, sağlığa zarar sözkonusu ise,
  • bilinçli ve haince sakladığı ayıplar veya olmaması konusunda garanti verdiyse,
  • teslim edilen cisimde olan ayıplar, ürün ayıbı kanunlarının kişi- ve eşya ayıpları uyarınca özel olarak kullanılan eşyalara mesuliyet tanınmış ise.
  Sözleşmeden doğan esas sorumlulukların ihlalinde teslim eden taraf yönetici olmayan çalışanların ağır ihmalciliğinde ve hafif ihmalcilikte de, sözleşme kurallarına, akıl yürütülerek beklenebilen hasarlardan sorumludur. Başka hak talepleri mümkün değildir.

IX. Zamanaşımı

Sıpariş edenin tüm beklentileri - hangi hukuki kurallardan olursa olsun - 12 ay içerisinde zamanaşımına uğrar. Kasıtlı ve haince yapılan fiillerde ve ticari mesuliyet kanunundan doğan hak taleplerinde hukuki müddetler geçerlidir. Bu müddetler inşa edilen bir yapıtın kusurlarında veya teslim edilen cisimlerde, genel kullanım amacı doğrultusunda kullanıldığı halde hasarın oluşmasında geçerlidir.

X. İfa yeri, yargılama hakkı ve uygulanacak hukuk

İki kısımın ifa yeri teslimatı yapan tarafın makam yeridir. Ortaya çıkabilecek çatışmalar, teslimatı yapan tarafın makam yerinde ilgili 76829 Landau/Pfalz mahkemesi tarafından kararlaştırlır. Teslimatı yapan tarafaf, sıpariş eden tarafın bulunduğu yerde de suçduyurusunda bulunabilir. Sözleşme için federal almanya'nın kanunları geçerlidir. Birleşmiş Milletler ticari kanununun uygulanması (Birleşmiş milletlerin uluslararası ürün ticaretinin 11.04.1980 tarihli anlaşması) kabul edilmez. Sıpariş eden tarafın makam yerinde yetkili yabancı mahkemeye yapılan suçduyurularında teslimatı yapan taraf, sözkonusu teslimat ve ödeme koşullarının geçerli kapsamda uygulamaya geçirilmesiyle beraber alman hukununun uygulamasından feragat edebilir.

XI. Ek sıparişler

Bu teslimat sözleşmesi, bilhassa yazılı olarak tasdiklenmeyen ek sıparişler ve tamirat talepleri için de geçerlidir.

Anasayfa » Ticari şartlar
https://www.minox-siebtechnik.de/tr/agb/

© Minox Siebtechnik GmbH